demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos
У Львові, якщо задирати голову дуже часто, можна побачити багато чого цікавого.

Почнемо з мого найулюбленішого львівського балконку на вулиці Соломії Крушельницької:


Це взагалі витвір мистецтва:
Здавалось би нічого такого, але всеодно гарно:


Не подобаються мені людськи голови - вони мене лякають, але всеодно красиво:


Вазони прикрашаються балкон:


Що правий чувак робить?


Без носу(


Суворі дядьки:


І гарні жіночки:


Ще один з квітами. Гарно


На Січових Стрільців:
Сумна якась:


Трішки еротики:


Вечірка у розпалі:
Двері біля площи Ринок:


На площі Ринок:


Будда :))


Дуже гарно


На що вони там дивляться:


Фантастика:
Навпроти подвір"я тюрми на Лонцького:


Ще одні похмурі мужики:


І остання:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 03:43 am
Powered by Dreamwidth Studios