demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos
Товтри це моя слабrість. Нажаль не так вже я їх багато відвідав, клятий переїзд в Німеччину)) Але трішки матеріали в мене ще залишолось. Цього разу мова піде про товтри біля села Демвківці ( Чемеревецький район, Хмельницька область). За цим селом знаходиться друга по висоті товтра - Демковецька скала ( 386 метрів):


Товтра в усій красі:


То не автобус на зупинці, то нас чекає наша машина:


Звичайна картина для українського села - сміття вивозять подалі:


Село Демківці не дуже великt - 777 жителів :) В селі мабуть всім шалено щастить))) Вид на Демківці:


Товтру добряче роздовбали, брали тут вапняк:


Приїхавши додому я через  Google Earth поміряв висоту ціє товтри і виявилось що вона лише 365 метрів, а мені треба 386! Ось там де ліс на задньому плані - 386, але в інтернетах сказано що товтра знаходиться на північному-сході від села Свіршоквці ( там де ми і були ) і якось залісненому пагорбу не піходить назва Демковецька скала).


І на останок трішки сусідніх Свіршківців. Центр села з Церквою :


І ставок:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:29 am
Powered by Dreamwidth Studios