demarcos: (Default)
[personal profile] demarcos
Königstein це містечко в землі Хессен, округ Хохтаунус. Містечко невеличке, всього лиш 16 тисяч, але туристів тут чимало, оскільки в місті є замок:
königstein_burg

Точну дату будівництва замку не відомо, є припущення що він був збудований в XI cтолітті для захисту важливого  торгівельного шляху з Франкфурту в Кельн. Вхід в замок коштує три євро :
königstein_burg

Звичайно ж фортецю розширювали і розбудовували аж до кінця 18-го століття. Тоді на території Німеччині тривала Війна першої коалації, під час якої Франції воювала проти Австрії, Іспанії, Нідерландів та Прусії. В 1796 році французи підірвали місцевий замок, оскільк змушені були відступити з Коьонігштайна. Потім його добила місцева влада, яка вирішила використовувати замковий камінь для відбудови міста, яке буде дуже сильно зруйноване під час війни:
königstein_burg

Головна принада замку це башта. Висота башати 35 метрів і з неї відкриваються гарні краєвиди на гори Таунус:
königstein_burg

В 1819 році в башту влучила блискавка, в результаті чого згорів дах і дзвіниця на башті:
königstein_burg

Кьонігштайн, а в далині видніється Франкфурт:
königstein_burg

Симпатично:
königstein_burg

Десь приблизно з 1850 вводиться на розбриння замку, а в 1922 року герцогиня Хільда фон Нассу дарує замок місту:
königstein_burg

На останок трішки міста. Дорога з  замку в центр:
königstein_burgweg

Обожнюю такі будиночки:
königstein

Красотень:
königstein_ratsstuben

königstein


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

demarcos: (Default)
demarcos

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
111213 1415 1617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 08:28 am
Powered by Dreamwidth Studios